اغاز کنم من به نام خدا     راهنمایی کند من را با ندا 

به نام خداوند شادی و غم   عصای تمام کمر های خم 

به نام صاحب لطف و کرم     گرداننده ی زمین و قلم 

به نام خداوند جان افرین      افرید انسان را از یک جنین

به نام کردگار چاره سازم     که از مردم نموده بی نیازم 

به نام خدا