زن : دوستت دارم.
مرد: منم دوست دارم.
زن: ثابت کن تا همه ی دنیا بفهمن؟
شوهر کنار گوش زن اروم زمزمه کرد: دوستت دارم.
زن: چرا اروم برای من زمزمه می کنی؟
مرد: چون تو همه ی دنیای منی...