کودکی ده ساله که دست چپش در حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود،برای تعلیم فنون رزمی جدو به یک استاد سپرده 


شد.پدر کودک اصرار داشت از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد!


استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببیند!


در ط.ل شش ماه،استاد فقط روی بدن سازی کودک کار می کرد و د ر عرض این شش ماه حتی یک فن جودو هم به او یاد 


نداد.بعد از شش ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار می شود.استاد به کودک ده ساله فقط یک فن 


آموزش داد و کودک توانست در میان اعجاب همگان،با آن تک فن همه حریفان خود را شکست دهد!


سه ماه بعد کودک توانست در مسابقات بین باشگاه ها نیز با استفاده از همان تک فن برنده شود و سال بعد نیز در مسابقات 


کشوری!


آن کودک یک دست،موفق شد تمام حریفان را زمین بزند و به عنوان قهرمان کشوری برگزیده شود.


وقتی مسابقات به پایان رسید،در راه بازگشت به منزل٬کودک از استاد راز پیروزیش را پرسید،استاد گفت:


"دلیل پیروزی تو این بود که اولـا به همان یک فن به خوبی مسلط بودی،ثانیا تنها امیدت همان یک فن بود و سوم اینکه تنها 


را شناخته شده برای مقابله با این فن،گرفتن دست چپ تو بود،که تو چنین دستی نداشتی!


یاد بگیر که در زندگی،از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت استفاده کنی،راز موفقیت در زندگیی داشتن امکانات 


نیست،بلکه استفاده از بی امکاناتی،به عنوان نقطه قوت است!