روزی مرد ثروتمندی فرزند خود را به نوک تپه برد و گفت : نگاه کن ! همه این ها بزودی  برای تو خواهد شد !
در همین حال مرد فقیری فرزندش را به سراشی بی برد و در حالی که خورشید در حال غروب کردن بود  به سادگی گفت:
نگاه کن!
بیندیشید:
ایا ما برای لذت بردن واقعا باید مالک ان باشیم؟ یک تابلو نقاشی در موزه متعلق به همه ی ماست. ایا ما از ان لذت بیش تری نمیبریم تا کسی که ان را در گاوصندوق نگهداری میکند؟