قزاقستان : سرزمین کوچگران ( قزاقی)

قرقیزستان : سرزمین چهل قبیله (قرقیزی)

فلسطین : یکی از اسامی قدیم رود اردن

فرانسه : سرزمین قوم فرانک 

عراق : شاید از ایراک به معنای ایران کوچک گرفته شده است 

شیلی : پایان خشکی- برف

سیر الئون : کوه شیر 

سوریه : سرزمین اشور (سامی)

سودان : سیاهان ( عربی)

سوئیس : سرزمین مرداب