تفاوت بین ادم ها رو میشه از طرز فکرشون در باره ی در فهمید