سیس : الهه دریا

دثا : الهه سیل 

دمتر : الهه زراعت ( به رومی=سرس)

زئوس : خدای خدایان ( به رومی =ژوپیتر )

شاماش : خدای خورشید

ماکوس : الهه شراب

مریخ(مارس) : خدای جنگ

نانار : خدای ماه