اپولون: خدای موسیقی و پیشگویی =فوبوس

اتنا: رب النوع عقل و هنر  (به رومی = مینرو)

ارتمیس: الهه زمین و شکار (به رومی= دیان)

آفرودیت:الهه عشق و زیبایی(به رومی=ونوس)

آنو : خدای اسمان

انلیل:خدایا زمین

اوشنوس: خدای اقیانوس ها

ایشتار: خدای عشق و باروری