*در یونان قدیمم محکوم را به چهار چوب بسته و شلاق میزدند.به بینی ان ها سرکه ریخته و بر زخم هایشان سرکه و نمک می پاشیدند!

*در قدیم محکومین را زنده زنده میسوزاندند و برای تفریح اشراف محکومین را کباب میکردند و مردان و زنانی که رابطه ی نا مشروع داشتند به سیخ مکشیدند.

*در ایران قدیم زبان را از حلق بیرون میکشیدند.به چشم ها میل داغ میکشیدند و پوست محکومین را کنده و پر از کاه میکردند

*در قرون وسطی متهم ضرب سکه را د ر دیگ میجوشاندند. چهار دست و پای محکوم را به چهار اسب قوی و یا چرخ های گردون میبستند و با راندن اسب ها در جهت مخالف یا چرخاندن چرخ ها محکوم را شقه می کردند و یا سرب داغ بر گلوی او میریختند

* در کشور های اروپایی در قرون وسطی چشمان محکوم را با ناخن و یا انبر در میاوردند و یا ناخن ها را میکشیدند در اسپانیا استخوان ها را می شکستند و مفاصل را از هم جدا میکردند. ریختن سرب داغ در گوش و حلق و بینی مرسوم بود !