بیهوش شدن
درمان مناسب: قرمز
درمان جایگزین: ارغوانی
طول مدت:تا به هوش آمدن
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: سیاه

پادرد(ران،ساق،پاشنه)
درمان مناسب: آبی
درمان جایگزین: سبز
طول مدت: ده دقیقه در روز
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد:قهوه ای و سیاه