آسم

درمان مناسب: ترکیبی از سبز و زرد و ابی

درمان جایگزین : زرد خالص 

طول مدت: ده دقیقه در هر ساعت به مدت یک هفته

رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد : قهوه ای

افتاب سوختگی 

درمان مناسب ک ابی 

درمان جایگزین : قرمز 

طول مدت : تا حد نیاز

رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: سیاه