بیماری های پوستی
درمان مناسب: سبز
درمان جایگزین:زرد،قرمز
طول مدت:تا دوساعت در روز
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد : مشکی

بیماری های همراه با تب بالا
درمان مناسب:سبز
درمان جایگزین:آبی
طول مدت: تا حد منیاز
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد : قرمز