اختلال در عملکرد دیافراگم
درمان مناسب: زرد
درمان جایگزین: سفید
طول مدت : تا حد نیاز

اختلال گفتار 
درمان مناسب: آبی
درمان جایگزین: فیروزه ای
طول مدت: ده دقیقه دوبار در روز
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: سفید