پوکی استخوان

درمان مناسب:قرمز

درمان جایگزین:ارغوانی

طول مدت: تا حد نیاز به صورت مستمر

رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: سفید یا سیاه


تاری دید

درمان مناسب: قهوه ای

درمان جایگزین: هیچ رنگی

طول مدت:سی دقیقه هنگام ظهر

رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد:سفید


تبخال

درمان مناسب:سفید

درمان جایگزین: زرد

طول مدت: تا حد نیاز

رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد:سیاه


تپش قلب

درمان مناسب:آبی

درمان جایگزین: سبز

طول مدت:تا حد نیاز

رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: قرمز