ای که غیر از تو ندارم هوادار دگر              نیست در دو جهان جز فکر تو کار دگر
شکر گویم که به هر لحظه تو هستی یارم       تا تو یاری من ندارم یار دگر
دیده ام قدرت لطف و کرمت بی پایان            باز هم میروم اندر پی اسرار دگر
عهد کردم که بجز تو ستایش نکنم                غیر ذات احدت نیست سزاوار دگر