خدایا...

خدایا لحن  این مردم برایم غریب است    اینجا شهر من نیست اینجا زمین است