"روزی مردی ، پرسید: نشان جوانمردی چیست؟ جوانمردا،بگو تا ما هم مردی

 مان را جوانمردی کنیم !

 جوانمرد گفت:کمترین نشان آن است که اگر خدا هزار کرامت به برادر تو کند و

 یکی باتو ، تو آن یکی خود را هم برداری و روی هزار تای برادرت بگذاری!

 مرد گفت: وای بر ما که از مردی تا جوانمردی،هزار گام است و ما هنوز در گام

 نخستیم."*