"اگر گرسنه ای، تنها بر سفره جوانمرد بنشین ،

او نام تو را نخواهد پرسید .

اگر غریبی و گمشده ، تنها بر سفره جوانمرد بنشین ،

او از ایمان تو نخواهد پرسید.

جوانمرد است که می گوید از نام و ایمان کسان نپرسید

و بی پرسشی ، نان دهید.

اوست که می گوید کسی که بر خوان خدا به جان ارزد ،

البته بر سفره جوانمرد به نان می ارزد ! "*