عالم هر بامداد که بیدار میشود در جستجوی علم است. میرود تا علمش را افزون کند.


زاهد هر بامداد که بلند میشود میرود به دنبال زهد. میرود تا زهدش را زیاد کند


اما جوانمرد هر بامداد که بر میخیزد در جستجوی عشق است. میرود تا دلی را شاد کند.