ماده ی 5 حقوق بشر:

هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار کیفری و غیر انسانی یا تحقیر امیز قرار داد .

ماده ی 6 حقوق بشر:

هر کس حق دارد در هر کجا به عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمین شناخته شود.