ماده ی 3 حقوق بشر:
هرکس حق برخورداری از حیات،ازادی و امنیت شخصی را دارد.

ماده ی 4 حقوق بشر:
هیچ کس را نباید در بیگاری و بردگی نگاه داشت، برده داری و تجارت برده  باید در هر شکلی ممنوع گردد