در یکی از روز های سرد زمستانی جوجه تیغی ها به هم چسبیدند تا گرمشوند ولی خیلی زود به خاطر سوزشی که از فشار تیغ هایشان در بدن هم احساس کردند از هم فاصله گرفتند هنگامی که سردشان شد دوباره به هم نزدیک شدند و دوباره فاصله گرفتند ان ها انقدر این چرخه را تکرار کردند تا این که فاصله ی مناسب بین خودشان را یافتند