رستم با ان زورش مرد
ارش با ان کمانش مرد
کوروش با ان سرزمینش مرد
داریوش با ان عظمتش مرد
ملا نصردین با ان کار هایش مرد
فردوسی با ان شعر هایش مرد
زرتشت با ان نیکی اش مرد
اما به واقعیت انان نمردند بلکه انان افسانه بودند و افسانه شدند و سرزمینی افسانه ای ساختند
من از اجداد و سرزمینی افسانه ایم پس بیایید با افتخار به افسانه ها بپیوندیم