ویتنام : آنام

هلند : ندرلند

هندوستان : بهارات 

یونان :هلاس

صربستان : یوگسلاوی

یمن : سبا-عدن-حضرموت