الول یک دهانه آتشفشانی در شمال شرقی اتیوپی است. تکه پاره ها ی رنگی بر اثر تداخل بین ماگمای بازالتی و نهشته های نمکی این منطقه به وجود آمده اند.
آخرین فوران این منطقه در سال ۱۹۲۶ اتفاق افتاده و از آن به بعد آب های گرم و بازی در ترکیب با عناصر سطح منطقه باعث ایجاد نمک های رنگی شده اند.