خیلی وقت ها دلم میخواهد از دلم حرف بزنم اما تا می آیم شوروع کنم به حرف زدن زبان وا میکنم و زبانم حرف میزند 
خلاصه کنم:
چه چیزی از دل بگویم وقتی زبان جلو جلو حرف میزند...