جان لنون یکی از  افراد موفق در موسیقی یه خاطره داره که خیلی شیرین بود :

وقتی پنج ساله بودم  مادرم میگفت شادی کلید زندگیست.

مدرسه که رفتم معلم گفت تو یه انشا بنویسید که  وقتی بزرگ شدید می خواهید چه کاره بشید و من نوشتم :

می خواهم شاد باشم!

معلم به من گفت این چه جوابی است؟ سوال را نفهمیدی؟

جواب دادم : فهمیدم . این شمایید که معنی زندگی را نفهمیدید...

تلنگر مینم بهت که معنی زندگی رو بدون...