خواستم بنویسم اما نشد. هرچه نوشتم کلیشه شد. ادبیات را خلاصه ی چند جمله ی ادبی میدانستم . ترجیح دادم ادبیات را رها کنم. از چیز های کلیشه ای خسته ام. میخواهم راه جدیدی بروم. میخواهم  سبک جدیدی را بنویسم. با مقدمه با نتیجه ولی بدون شرح. پس دستانم را به قلم نمیسپارم. خیالم را به کاغذ میسپارم من خودم رابط این دو هستم.

مقدمه