1-دانمارک:مرز قوم دان 

2-چین:سرزمین مرکزی

3-چاد: دریاچه 

4-جامائیکا:سرزمین بهاران 

5-سرزمین قوم های ترکی با پسوند عربی 

6-ترکمنستان:ترک+ایمان(سرزمین ترک هایی که مسلمان شدند)

7-تایلند:سرزمین قوم تای

8-پرتغال:بندر قوم گال

9- اتیوپی: سرزمین چهره سوختگان

10-تاجیکستان:سرزمین تاجیک ها

نقشه ی جهان