بعضی وقت ها دوستی زیادی صمیمی میشوند...آنچنان صمیمی میشوند که مجبور میشوی سنگینی دستش را روی شانه ات تحمل کنی...اما خوب دوستی است دیگر نمیشود کاریش کرد...بعد از مدتی صمیمی تر میشود. مجبور میشوی سنگینی دو دستش را تحمل کنی. تلخ تلخ است اما شیرینی بعضی وقت ها شورش را در میآورد و وقتی زیادی صمیمی شد مجبور میشوی کل وزنش را به دوش بکشی و اون موقع است که محبتی را با یک شاخه گل میپسندی تا اینکه با یک حلقه آویزان گردنت باشد فقط برای آن که زجر کشت کند در اوج صمیمیت... خواستم تلنگر بزنم که روباه زیاد است اسمش به درستی در نرفته...