اختلال های روانی
درمان ماسب: ترکیب سبز و آبی
درمان جایگزین:آبی روشن
طول مدت:نا محدود
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: قرمز

از دست رفتن آب بدن
درمان ماسب:زرد
درمان جایگزین: سفید
طول مدت: یک ساعت تمام
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد:سیاه

اعتیاد به الکل
درمان ماسب: نارنجی
درمان جایگزین:فیروزه ای
طول مدت: سی دقیقه صبح به صبح
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد:قرمز و آبی

اگزما
درمان ماسب:سبز
درمان جایگزین: آبی و زرد
طول مدت: نا محدود
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد:قرمز و زرشکی