آلرژی ها
درمان مناسب : سبز 
درمان جایگزین : قهوه ای و زرد با هم 
طول مدت : نا محدود
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: زرشکی

اختلال تنفس 
درمان مناسب : سبز
درمان جایگزین : آبی
طول مدت : ده دقیقه در ساعت 
رنگ هایی که باید از ان ها پرهیز کرد: قهوه ای و سیاه