نپتون (پوزوئیدون ) : خدای دریاها

ولکان : خدای اتش 

ومته : الهه خیر و نیکی

هرکول : الهه شجاعت

هرمس : خدای تجارت (به رومی=مرکور)

هستا : الهه اتش 

هفائیس توس : خدای صتعت 

یرس : الهه گناه