" گفتند:آن مرد ماهیگیر است ، آن مرد از دریا ماهی می گیرد .

   گفتند:آن مرد کشاورز است ، آن مرد در زمین دانه می کارد .

  جوانمرد گفت: چه نیکو که آن مرد ، ماهیگیر است و از دریا ماهی می گیرد

  و  چه نیکو  که آن مرد ، کشاورز است و در زمین دانه  می کارد .

  اما نیکوتر ، مردی است که از خشکی ماهی می گیرد و دانه اش را در دریا

  می کارد .

  و نیکوتر از این دو ، کسی است که می تواند از آب ، آتش بگیرد و از زمین ،

  آسمان برداشت کند.

  ممکن را به ممکن رساندن کار مردان است ، اما کار جوانمردان آن است که

  ناممکن را ممکن سازند.

  هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است.دستی باید تا معجزه ها را 

  فرود آورد و  آن دست جوانمرد است." *