ماده 7 حقوق بشر:

همگان در پیشگاه قانون یکسانندو حق دارند بدون هیچگونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در برابر هرگونه تبعیضی که خلاف این اعلامیه باشدو نیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شند