ماده ی 2

هرکس بدون هیچ تمایزی از نظر نژاد، رنگ،جنسیت،زبان،مذهب،باور سیاسی و یا هر باور دیگری ، خواستگاه ملی یا اجتماعی،دارایی یا ولادت یا هر موقعیت دیگری از

 حقوق و ازادی هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. به علاوه نباید بر پایه ی موقعیت سیاسی،  قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که 

شخص بدان تعلق دارد هیچ تمایزی قایل شد. خواه مستقل باشد خواه تحت قیمومت کشوری دیگر، خواه خودمختار باشد و خواه از حیث تمامیت ملی تحت محدودیت.