گر مال توانمند زحد بیـــــش نبــــود       در روی زمین فقیر و درویش نبود 

گر دست ستم بر سره محروم نبود       تا عرش خدا ناله ی مظلوم نبود

رشوه گر و دزد و ربا خوار نبـــــــــود       بی خانه و بی نوا و بیمار نبود

گر قانون خدا اگر که جاری میشـــد      کی روی زمین گریه و زاری میشد

گر هرکه به حق خویش قانع باشـد      دنیا چه بهشت بی موانع باشد