یادت است آن دوران را همه چیزت هیچ چیز نبود؟ یادت نیست؟ یادت میاد اون دوران که همه چیزت غذا بود و خواب؟ یادت می آید آن زمان را که همه چیزت مادرت بود؟ یادت می آید ان زمان را که همه  چیزت اسباب بازی هایت بود؟ یادت میآید که زمانی همه چیزت فوتبال بازی مردن تو مدرسه بود؟ یادت میاد یه روز همه چیزت بازی بود؟ بریم جلو تر.... یادت میاد همه چیزت دغدغه های نوجونیت بود؟ یادت میاد رفتی بالاتر زورت بیش تر از همه چی مهم شد؟ رسیدی به کنکور همه چیزت درست شد؟ رفتی دانشگاه دنیات لیسانس  و دکترا شد؟ رفتی بالاتر و همه ی دار و ندارت یه زن شد؟ رفتی بالا تر و داراییت بچه هات شدن؟ حسابی رفتی بالا و اوج گرفتی تو اوج که بودی کل جهانت پول شد اما زیادی اوج گرفتی یه کم جولوتر همه چی را دادی که جون ندی ولی اخر همرو دادی ولی جونتم دادی... خواستم تلنگر بزنم زیاد اوج نگیری این زمین را سقف ساخته اند زیاد بری بالا سرق به سقف میخورد... دارایی هایت از چی به چی رسید؟ از مادرت به پول و از پول به هیچ... به خواسته های بی خواسته ات برگرد...