میلاد با سعادت امیر المومنین و روز پدر بر همه شما عزیزان مبارک

گفــت: با پدر یه جمـــله بســـاز
گفتــم: من با پدر جمله نمیســازم،
دنیــــــــامو می سازم