انسان به زمین نیامد تا مثل شیطان مغرورانه گناه کند بلکه او امد تا کوکانه اشتباه کند !

بیایید اشتباهات کودکانه کنیم به جای گناهانه مغرورانه.